Logo
Wydrukuj tę stronę

Burmistrz przekazał sprzęt do walki z pandemią COVID-19

Burmistrz przekazał sprzęt do walki z pandemią COVID-19

W środę 23 grudnia 2020 roku Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego podpisał protokoły i oficjalnie przekazał miejskim podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej sprzęt oraz środki ochrony osobistej do walki z pandemią COVID-19.

W ramach realizowanego działania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C realizujące usługi społeczne zostały doposażone w stojaki automatycznego dozownika płynu, elektroniczne termometry oraz środki ochrony osobistej (m.in. rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, środki do dezynfekcji, fartuchy ochronne).

 

Środki finansowe na ten cel pozyskano w drodze konkursowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe).

 

Umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-19” Burmistrz Józef Blank podpisał w dniu 2 listopada 2020 roku.

Kwota wydatków w ramach projektu zgodnie z umową wyniosła 35 285 PLN, w tym kwota uzyskanego dofinansowania to 33 520,75 PLN.

Ostatnio zmienianyśroda, 23 grudzień 2020 11:55

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.